CONCURS DE FOTOGRAFIA

La presència de l'absència

La mort d'una persona estimada pot omplir la nostra vida d'un gran buit. No obstant això, el procés de dol ens permet acceptar i reconciliar-nos fins omplir aquest buit de records, amor, una ensenyança de vida, un llegat per al nostre propi futur...

Aquest concurs de fotografia té l'objectiu de visibilitzar el procés de dol i la diversitat d'afrontament de les persones que han tingut la pèrdua de persones estimades. Per tal de donar cabuda a la multiplicitat de formes de dol i d'afrontaments, s'invita als participants a transmetre mitjançant les fotografies l'impacte que produeix en les persones una situació de dol i com l'absència de la persona estimada està present en tot moment.

Aquest és el repte que proposem des del Servei de suport al dol de Ponent amb aquest concurs de fotografia, sota el títol Buits plens. Les fotografies que participin en aquest concurs han d'estar pensades per ajudar a comprendre, interioritzar i reflexionar sobre el procés de dol i especialment sobre les formes que pren la presència de l'absència de la persona estimada.

PER PARTICIPAR

Envia la teva foto a secretaria@suportaldol.org o comparteix-la a Instagram amb un perfil obert, etiquetant a @suportaldol i amb l'etiqueta #fotobuitsplens2023

Bases de participació

CONCURS DE FOTOGRAFIA. BASES DE PARTICIPACIÓ

L'associació Servei de suport al dol de Ponent, en col·laboració amb l'Ajuntament de Mollerussa i la Diputació de Lleida, organitza la tercera edició del concurs de fotografia Buits Plens amb l'objectiu de donar visibilitat als processos de dol i normalitzar-los .

CONCEPTE I TEMÀTICA

La mort d'una persona estimada pot omplir la nostra vida d'un gran buit. No obstant això, el procés de dol ens permet acceptar i reconciliar-nos fins omplir aquest buit de records, amor, una ensenyança de vida, un llegat per al nostre propi futur...

Aquest concurs de fotografia té l'objectiu de visibilitzar el procés de dol i la diversitat d'afrontament de les persones que han tingut la pèrdua de persones estimades. Per tal de donar cabuda a la multiplicitat de formes de dol i d'afrontaments, s'invita als participants a transmetre mitjançant les fotografies l'impacte que produeix en les persones una situació de dol i com l'absència de la persona estimada està present en tot moment.

Aquest és el repte que proposem des del Servei de suport al dol de Ponent amb aquest concurs de fotografia, sota el títol Buits plens. Les fotografies que participin en aquest concurs han d'estar pensades per ajudar a comprendre, interioritzar i reflexionar sobre el procés de dol i especialment sobre les formes que pren la presència de l'absència de la persona estimada.

Es tracta d'una activitat sense ànim de lucre. El seu objectiu és donar visibilitat i normalitzar els processos de mort i dol per tal de trencar el tabú i permetem-nos, com a societat, parlar-ne obertament i fer-ne una reflexió serena i conscient.

CATEGORIES

S'estableixen 3 categories:

  • Categoria general.
  • Categoria dol gestacional (és el dol per la pèrdua del nadó abans o poc després de néixer).
  • Categoria de participació només a Instagram (poden ser en relació a qualsevol tipus de dol).

QUI I COM ES POT PARTICIPAR

Podran participar totes les persones de més de 18 anys o menors amb autorització de pare/mare/tutor/a (model descarregable disponible al web www.suportaldol.org/basesconcurs). El termini per presentar les fotografies serà del 10 al 30 de juny.

Les fotografies participants en les dues categories principals s'hauran d'enviar via correu electrònic a secretaria@suportaldol.org.

Les fotografies que es presentin a la categoria d'Instagram cal fer-lo des d'un perfil públic perquè la imatge sigui visible per a tothom. Cal seguir també el perfil de @suportaldol. Cal etiquetar la foto amb #fotobuitsplens2023.

L'OBRA

A aquest concurs podran presentar-se qualsevol tipus de fotografia digital que compleixi amb els objectius i la temàtica abans esmentats. Cada participant podrà presentar un màxim de dues fotografies per categoria.

Cada fotografia haurà d'anar acompanyada d'un text (títol o explicació) d'un màxim de 50 paraules.

Les fotografies s'han de presentar en format JPG amb un pes màxim de 6MB.

Las fotografies han de ser inèdites i originals. No s'admetrà cap fotografia els drets de propietat intel·lectual de la qual no pertanyen íntegrament i sense cap mena d'excepció al propi participant del concurs. Els participants garanteixen que les fotografies presentades al Concurs són de la seva autoria i es fan plenament responsables del seu contingut.

Els participants acorden mantenir indemne l'Ajuntament de Mollerussa i el Servei de suport al dol de Ponent de qualsevol responsabilitat, pèrdua, cost o dany que pogués sofrir com a resultat de reclamacions, demandes o resolucions judicials o administratives establertes front a Servei de suport al dol de Ponent en relació amb l'incompliment d'aquest punt per part dels participants.

Per a les fotografies en què apareguin persones recognoscibles, els concursants són els responsables del dret d'imatge individual de les persones que apareixen a les fotografies. La persona concursant ha de disposar de l'autorització, per escrit, per a la publicació de la imatge personal o si escau, l'autorització de pare/mare o tutor/a legal de la persona si aquesta és menor d'edat. L'organització es reserva el dret a demanar una carta signada por les persones que n'apareguin, autoritzant l'ús de la seva imatge.

EXCLUSIONS

L'organització es reserva el dret de descartar i excloure del concurs al seu judici, algunes de les presentades en els següents casos:

o Fotografies que no compleixen amb algun dels requisits de participació.

o Fotografies que no s'adaptin a la temàtica del Concurs.

o Fotografies que no reuneixin el mínim de requisits de qualitat tècnica a judici de l'organització.

o Fotografies que es consideri que pogués resultar de mal gust u ofensives pel seu contingut.

o Fotografies que no compleixin amb els objectius expressos d'aquest concurs.

o Fotografies els drets d'autor de la qual no sigui el propi autor.

EXPOSICIÓ

Independentment de que siguin o no premiades, totes les fotografies que entrin a concurs podran ser publicades al web o als perfils de xarxes socials de l'Ajuntament de Mollerussa i/o del Servei de suport al dol de Ponent. A més, s'escolliran algunes fotografies per formar part de l'exposició itinerant Buits Plens, que es podran exposar a diferents espais com Consells Comarcals, sales d'ajuntaments, biblioteques, etc.

Els participants accepten el dret de difusió de les seves imatges per part de l'Ajuntament de Mollerussa i del Servei de suport al dol de Ponent i la cessió dels drets de imatge per a la seva reproducció i difusió en mitjans digitals i mitjans físics.

PREMIS

S'estableix un únic premi per cada categoria que consistiran en vals regal per gastar i consumir a Mollerussa. A més, totes les persones participants entraran en el sorteig de diferents regals. Els premis seran en espècies, aportats per l'associació Mollerussa Comercial i amb la col·laboració de l'Ajuntament de Mollerussa.

Presentació de fotografies guanyadores i lliurament dels premis:.

PREMIATS

Una vegada que el "Jurat" hagi seleccionat les fotografies premiades, s'informarà als autors a través del correu electrònic o per telèfon (si l'han facilitat).

En el cas que els guanyadors dels premis convocats no poguessin ser localitzats els set dies naturals següents a la resolució del "Jurat", aquest decidirà si declara desert el premi o si selecciona una nova fotografia, adjudicant de nou els premis concedits. En qualsevol moment, el "Jurat" podrà declarar desert qualsevol dels premis.

JURAT

El jurat estarà format per professionals representants del món de la fotografia, dels mitjans de comunicació i diferents representats dels consells de participació de la ciutat de Mollerussa. A més de la qualitat tècnica i creativa, es valoraran les obres que aconsegueixin projectar una reflexió sobre l'àmbit temàtic del certamen.

PROTECCIÓ DE DADES

SERVEI DE SUPORT AL DOL DE PONENT es compromet a tractar de forma absolutament confidencial totes les seves dades de caràcter personal segons el que s'estableix en el Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679 (RGPD) i Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD).

Les persones participants en el concurs accepten i donen el seu consentiment a SERVEI DE SUPORT AL DOL DE PONENT a tractar les seves dades personals, i atorga aquesta autorització de manera expressa, precisa, inequívoca i informada. En compliment del que es disposa en els articles 13 i 14 del RGPD i en l'article 11 de la LOPDGDD s'informa de les següents dades:

Responsable: SERVEI DE SUPORT AL DOL DE PONENT, Carrer Cavallers, 31-33 1ª planta Taller 4, 25002 Lleida; Tel. 639 610 603, info@suportaldol.org

Finalitat: SERVEI DE SUPORT AL DOL DE PONENT tractarà les dades amb la finalitat de gestionar el concurs.

Conservació: Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no se sol·liciti la supressió per part de l'interessat o durant el temps necessari per a complir amb les obligacions legals.


Destinataris: Les seves dades seran tractades per SERVEI DE SUPORT AL DOL DE PONENT.

Drets: En qualsevol moment pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seves dades i de la limitació o oposició del seu tractament, així com no ser objecte de decisions individuals automatitzades, dirigint-se al nostre domicili fiscal o mitjançant el correu electrònic, havent-se d'identificar degudament i sol·licitar clarament el dret a exercir.

Drets d'imatge: De conformitat amb la Llei 1/1982 de protecció civil, dret a l'honor, intimitat personal i familiar i la pròpia imatge, els Participants i els guanyadors cedeixen a SERVEI DE SUPORT AL DOL DE PONENT els drets d'imatge que es derivin de la seva participació en el Concurs a través de qualsevol mitjà de reproducció tant electrònic (Internet, cd i altres anàlegs) com a convencional (paper, fotografies i altres anàlegs), en qualsevol mitjà o sistema tècnic o tecnològic existent en l'actualitat o que es trobi en fase de recerca i desenvolupament, pel màxim de temps legalment permès i per a tots els territoris del món perquè sigui utilitzada amb finalitats publicitaris, comercials o de naturalesa anàloga vinculats legítimament a la projecció pública de SERVEI DE SUPORT AL DOL DE PONENT així com l'exposició de la mateixa en actes públics o en llocs oberts al públic.

A la vista de l'anterior, la participació en el concurs i si escau l'acceptació del premi pels guanyadors, suposa l'autorització expressa per part dels Participants de la cessió de drets exposada.

L'informem que les seves dades seran incorporades en un tractament del qual és titular SERVEI DE SUPORT AL DOL DE PONENT.

ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS

La participació en aquest concurs implica l'acceptació de les bases descrites en aquest document.

L'incompliment de les bases del concurs podrà ser causa de desestimació i, si escau, de reintegrament dels premis. El Comitè Organitzador queda facultat per a resoldre qualsevol contingència no prevista en aquestes Bases. Les decisions que es prenguin en aquest sentit seran inapel·lables.

LLEI APLICABLE

Per a tot allò que no estigui contemplat en les presents bases legals del concurs, la promoció estarà sotmesa a la normativa espanyola que estigui en vigor en aquest moment.

En cas de litigi les parts se sotmeten expressament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Lleida amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls.