Buits Plens

Com omplir el buit d'una pèrdua?

Concurs fotografia. Bases de participació

El Servei de suport al dol de Ponent organitza per primera vegada un concurs de fotografia amb l'objectiu de donar visibilitat als processos de dol i normalitzar-lo.

CONCEPTE I TEMÀTICA

La mort d'una persona estimada pot omplir la nostra vida d'un gran buit. No obstant això, el procés de dol ens permet acceptar i reconciliar-nos, d'alguna manera amb aquest buit fins omplir-lo de records, amor, una ensenyança de vida, un llegat per al nostre propi futur...

Com reflectir aquest buit en una sola imatge? És possible encabir en la frontera que imposa el marc de la fotografia tot el que suposa la pèrdua, el dol, el buit... però també l'esperança, l'amor i els records que acabaran per omplir-lo tot?

Aquest és el repte que proposem des del Servei de suport al dol de Ponent amb aquest concurs de fotografia, sota el títol Buits plens. Les fotografies que participin en aquest concurs han d'estar pensades per ajudar a comprendre, interioritzar i reflexionar sobre el procés de dol.

Es tracta d'una activitat sense ànim de lucre. El seu objectiu és donar visibilitat i normalitzar els processos de mort i dol per tal de trencar el tabú i permetem-nos, com a societat, parlar-ne obertament i fer-ne una reflexió serena i conscient.

CATEGORIES

S'estableixen 2 categories:

  • Categoria general.
  • Categoria dol gestacional (és el dol per la pèrdua del nadó abans o poc després de néixer).

QUI I COM ES POT PARTICIPAR

Podran participar totes les persones de més de 18 anys. El termini per presentar les fotografies serà del 15 de juny al 15 de juliol.

Es podran enviar via correu electrònic a info@suportaldol.org o bé mitjançant la xarxa social d'Instagram.

Si es fa per Instagram, cal fer-lo des d'un perfil públic perquè la imatge sigui visible per a tothom. Cal seguir també el perfil de @suportaldol. Cal etiquetar la foto amb #fotobuitsplens.

Ambdues vies de participació podran usar-se indistintament mentre un mateix participant no excedeixi les dues participacions per categoria.

L'OBRA

A aquest concurs podran presentar-se qualsevol tipus de fotografia digital que compleixi amb els objectius i la temàtica abans esmentats. Cada participant podrà presentar un màxim de dues fotografies per categoria.

Cada fotografia haurà d'anar acompanyada d'un text (títol o explicació) d'un màxim de 50 paraules.

Les fotografies s'han de presentar en format JPG amb un pes màxim de 6MB.

Las fotografies han de ser inèdites i originals. No s'admetrà cap fotografia els drets de propietat intel·lectual de la qual no pertanyen íntegrament i sense cap mena d'excepció al propi participant del concurs. Els participants garanteixen que les fotografies presentades al Concurs són de la seva autoria i es fan plenament responsables del seu contingut.

Els participants acorden mantenir indemne el Servei de suport al dol de Ponent de qualsevol responsabilitat, pèrdua, cost o dany que pogués sofrir com a resultat de reclamacions, demandes o resolucions judicials o administratives establertes front a Servei de suport al dol de Ponent en relació amb l'incompliment d'aquest punt per part dels participants.

Per a les fotografies en què apareguin persones recognoscibles, els concursants hauran de tenir autorització de les mateixes. L'organització es reserva el dret a demanar una carta signada por les persones que n'apareguin, autoritzant l'ús de la seva imatge.

EXCLUSIONS

L'organització es reserva el dret de descartar i excloure del concurs al seu judici, algunes de les presentades en els següents casos:

o Fotografies que no compleixen amb algun dels requisits de participació.

o Fotografies que no s'adaptin a la temàtica del Concurs.

o Fotografies que no reuneixin el mínim de requisits de qualitat tècnica a judici de l'organització.

o Fotografies que es consideri que pogués resultar de mal gust u ofensives pel seu contingut.

o Fotografies que no compleixin amb els objectius expressos d'aquest concurs.

o Fotografies els drets d'autor de la qual no sigui el propi autor.

EXPOSICIÓ

Independentment de que siguin o no premiades, totes les fotografies que entrin a concurs seran publicades al web o als perfils de xarxes socials del Servei de suport al dol de Ponent. A més, s'escolliran 30 fotografies per ser exposades durant 10 -15 dies a una la sala d'exposicions de la ciutat de Lleida. Els participants seran els responsables de la impressió i enviament de la fotografia en les mides i qualitat corresponent per a la seva exhibició. Seran avisats 20 dies abans de la inauguració per poder preparar el material.

Els participants accepten el dret de difusió de les seves imatges per part del Servei de suport al dol de Ponent i la cessió dels drets de imatge per a la seva reproducció i difusió en mitjans digitals i mitjans físics.

PREMIS

S'estableixen dos premis per cada categoria. Els premis seran en espècies, aportats per diferents empreses i projectes col·laboradors.

Categoria general:

  • 1er premi: Estada en casa rural Sol Blanc d'una nit per a 4 persones
  • 2on premi: Servei d'assessoria dietètica

Categoria dol gestacional:

  • 1er premi: 2 entrades circuit termal Ekke.
  • 2 premi: Lot de llibres de creixement personal d'editorial Boira.

Presentació de guanyadors: 14 de setembre de 2018.

PREMIATS

Una vegada que el "Jurat" hagi seleccionat les fotografies premiades, s'informarà als autors a través del correu electrònic o compte d'Instagram així com del número de telèfon (si l'han facilitat).

En el cas que els guanyadors dels premis convocats no poguessin ser localitzats els set dies naturals següents a la resolució del "Jurat", aquest decidirà si declara desert el premi o si selecciona una nova fotografia, adjudicant de nou els premis concedits. En qualsevol moment, el "Jurat" podrà declarar desert qualsevol dels premis.

JURAT

El jurat estarà format per professionals representants del món de la fotografia, dels mitjans de comunicació i del camp social. A més de la qualitat tècnica i creativa, es valoraran les obres que aconsegueixin projectar una reflexió sobre l'àmbit temàtic del certamen.

PROTECCIÓ DE DADES

Les persones participants en el present concurs accepten i donen el seu consentiment per a que les dades personals exigides per a la inscripció en el concurs siguin incorporades a un fitxer automatitza titularitat de SERVEI DE SUPORT AL DOL DE PONENT i tractats amb la finalitat de desenvolupar el concurso, d'acord amb la L.O. 15/1999 sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal. El lliurament de les dades personals exigits per a la inscripció en el concurs és obligatòria per poder dur a terme la mateixa.

De la mateixa manera, SERVEI DE SUPORT AL DOL DE PONENT ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals requerides, i procurarà instal·lar aquells altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades Personals facilitades pels participants del concurs.

L'usuari participant garanteix que les Dades Personals facilitades a SERVEI DE SUPORT AL DOL DE PONENT amb motiu de la present promoció són veraces i es fa responsable de comunicar a aquesta qualsevol modificació en els mateixos.

Sempre que els participants així ho consenten expressament en participar en el Concurs, SERVEI DE SUPORT AL DOL DE PONENT podrà utilitzar aquestes dades per a finalitats promocionals sobre les seves activitats, incloent l'enviament d'aquestes comunicacions promocionals per mitjans electrònics en els termes previstos en l'art. 21 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació.

En tot cas, inscrivint-se en el Concurs, els participants autoritzen a SERVEI DE SUPORT AL DOL DE PONENT a enviar-los comunicacions relacionades amb la gestió del Concurs utilitzant les dades personals de contacte facilitats pels mateixos.

Els concursants tenen drets reconeguts i podran exercitar gratuïtament els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició, dirigint una carta signada al domicili social de SERVEI DE SUPORT AL DOL DE PONENT a carrer Sant Joan, 28 entresol 2 p.1 23500 Tàrrega, amb referència a la "Protecció de Dades "ajuntar una còpia llegible del seu DNI i indicant la direcció a la qual Servei de suport al dol de Ponent pugui remetre-li la confirmació d'haver complert la seva sol·licitud.

ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS

La participació en aquest concurs implica l'acceptació de les bases descrites en aquest document.

L'incompliment de les bases del concurs podrà ser causa de desestimació i, si escau, de reintegrament dels premis. El Comitè Organitzador queda facultat per a resoldre qualsevol contingència no prevista en aquestes Bases. Les decisions que es prenguin en aquest sentit seran inapel·lables.